CHUYÊN ĐỀ "HC TP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐO ĐC, PHONG CÁCH H CHÍ MINH
V
TRÁCH NHIM, TRUNG THC, NÓI ĐI ĐÔI VI LÀM"
DÀNH CHO H
I VIÊN, SINH VIÊN VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ 2: TRUNG THỰC, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

 

Nguồn: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam